צור קשר קטלוג ברגים קניה בטוחה מבצעים תקנון האתר קטלוג מוצרים אודותינו
תקנון האתר
1. השימוש והפעולות באתר מוגבלים למשתמשים העומדים בתנאים המצטברים שלהלן -

1.1. תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, או אישיות משפטית המאוגדת ורשומה כדין בישראל וכשירה לקבל על עצמה התחייבויות.

1.2. בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, ואשר הונפק בישראל.

1.3. בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

2. "החברה" כאמור בתקנון זה הינה חברת אמיר ציוד טכני

3. "האתר" כאמור בתקנון זה היינו אתר המכירות של החברה.

4. תקנון זה נועד להסדיר היחסים בין הלקוח ובין החברה בכל הקשור בפעולות באתר וכל הפעולות הנעשות באתר כפופות לאמור בתקנון זה ועל כן הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את מכלול האמור בתקנון טרם ביצוע שימוש ו/או רכישה באתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר המשתמש מצהיר ומאשר כי קרא בעיון, הבין והסכים ומקבל על עצמו את תנאי השימוש.

5. רק משתמש כמוגדר לעיל רשאי לבצע פעולה ו/או פעולות לרבות רכישה ו/או רכישות באתר באופן המתואר להלן.

6. באתר יוצגו מוצרים ו/או שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.

7. התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. החברה עושה מאמץ על מנת שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עם זאת עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, והחברה לא תשא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם ובכלל זה החברה לא תשא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.

8. המחירים המתפרסמים על ידי החברה באתר מהווים הזמנה לקבלת הצעות ואינם מהווים הצעה לרכישה במחיר הנקוב באתר.

9. החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת את מחיר המוצרים.

10. המחירים המוצגים באתר הינם בש"ח ואינם כוללים מע"מ ו/או דמי משלוח ו/או דמי התקנה והרכבה. המחיר הסופי שיגבה הינו המחיר כולל מע"מ כפי שיעורו בחוק במועד ביצוע העסקה.

11. למחירים המופיעים לצד המוצרים תתווסף, מעבר למע"מ, עלות דמי משלוח וכן עלות נוספת, בגין שירותים נוספים, ככל שתהיה. דמי המשלוח ו/או התשלומים הנוספים ישולמו ע"י הלקוח בנוסף למחיר המוצר ישירות לחברת המשלוחים או לגורמים הנוספים או לחברה, הכל כפי שתורה ותקבע החברה.

12. תשלום יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. אישור העסקה ו/או החיוב ע"י חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת המשתמש לביצוע העסקה.

13. בעת הצעה לרכישת המוצר, ימסור הלקוח את שמו, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת למשלוח (מספר בית, מספר דירה, קומה, מספר כניסה) מספר טלפון ומספר פקס (אם יש) מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי תוקפו של כרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות הסדר חברת כרטיסי האשראי בתשלומים נושאי ריבית בהתאם לתנאי חברת האשראי ובכפוף לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות )(להלן: "מידע").

14. המידע ישמר על ידי החברה במאגר מידע המועבר בפרוטוקול מאובטח ומוצפן כנדרש על פי חוק. הסכמה לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור.

15. המידע נועד לשימוש בלעדי של החברה ולצורך השימוש באתר ו/או מימוש הצעת או הזמנת המשתמש וכן לשם עדכון המשתמש במוצרים חדשים, מבצעים, עדכונים העשויים לעניין את המשתמש וכו'. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת מידע כאמור, יש לציין זאת בפרסום הראשון שיישלח למשתמש ולהחזירו לחברה.

16. בכפוף לצו בית משפט, החברה תעשה מירב מאמציה על מנת שהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים למעט עובדיה, חברת כרטיסי האשראי, גופים אחרים הנחשפים למידע לצורך מימוש הצעתו של המשתמש כאמור וכן גופים שמתוקף הדין ו/או תפקידם מפקחים על המתרחש באתר לרבות הממונים על ניהול ענייניה הכספיים והמשפטיים של החברה. עם זאת, אין בידי החברה לשלול ולמנוע לחלוטין שיבושים ו/או פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר והחברה לא תשא בכל אחריות לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או ישעה בו שימוש שלא בהרשאה.

17. במקרה שהפרטים שיועברו על ידי הלקוח ימצאו שגויים בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, שמורה לחברה הזכות לפסול את ההצעה או לקבלה עם תיקון השגיאה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

18. לאחר מסירת מלוא הפרטים על ידי הלקוח, החברה רשאית, בתוך 72 שעות מקבלת הצעת הלקוח לרכישת המוצר, לקבל או לדחות הצעת הלקוח לרכוש המוצר ו/או השירות. מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד אישור ההזמנה סופית על ידי החברה ורישומה בספרי החברה.

19. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע בכפוף לתשלום מלוא התמורה לרבות תשלום דמי משלוח ו/או כל תשלום אחר לכתובת שהוקלדה בדף ההרשמה, בהתאם למועדי ותנאי האספקה שתקבע החברה ובכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה ו/או נסיבות כח עליון כהגדרתו להלן. זמני האספקה מתייחסים לימי עסקים בלבד (חמישה ימי עבודה בשבוע לא כולל שישי ושבת, ימי חג ומועדים). אספקת המוצרים הינה כמות שהם (AS IS) ולא תשמע כל טענת ברירה, אי התאמה וכל טענה אחרת כלפי החברה בקשר עם המוצר, למעט אם נאמר אחרת מפורשות בתקנון זה. החברה לא תהא אחראית לאיחור באספקת המוצר במקרה של כוח עליון כהגדרתו בסעיף 26 להלן ו/או מקרה של שביתה אצל ספקי שירותים או סחורות הדרושים לשם ייצור ו/או הובלת המוצרים / הסחורות ו/או מכל סיבה אחרת שאינה בשליטת החברה. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהא רשאית לספק את המוצר ללקוח במקום סמוך ומקובל, זאת בתיאום מראש עם הלקוח.

בכל מקרה שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה לספק את המוצרים לרבות עקב חוסר, בעיות מלאי, אספקה ו/או בעיות מחמת כח עליון ו/או מגורמים או אירועים שאינם בשליטת החברה, למעט הזכות לביטול הרכישה תוך זיכוי החשבון בסכום החיוב (ככל שחויב), החברה לא תשא בכל אחריות כלפי המשתמש.

20. אם וכאשר תקבל החברה הצעת הלקוח לרכישת מוצר ו/או שירות, הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו/או השירות בגינו הציע הצעתו ושאר תשלומים נלווים כאמור בתקנון זה. התשלום יתבצע באופן מיידי ו/או במועד הוצאת החשבונית.

21. אם הלקוח יבקש לשלם בתשלומים יחויב הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות.

22. ככלל לקוח רשאי לבטל עסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן:"החוק").
ניתן לבטל עסקה שבוצעה באמצעות האתר תעשה בהודעה בכתב לחברה לא יאוחר מ – 14 יום מיום קבלת המוצר בתנאי ובכפוף לכך שהמוצר הוחזר חדש וללא פגם, באריזה מקורית, סגורה וחתומה ומבלי שנעשה בו כל שימוש, לכתובת שתימסר ללקוח על ידי החברה. לא יבוטלו עסקאות בגין מוצרים מתכלים.
במקרה של החזרת מוצר או ביטול עסקה, יבוטל חיוב המשתמש בגין המוצר או העסקה שבוטלה למעט חיוב בגין דמי משלוח וטיפול בסכום קבוע של 100 ₪ או 5% מסכום הרכישה, לפי הנמוך מביניהם. במידה והמוצר סופק ללקוח, חלה החזרת חובת המוצר לחברה כשהמוצר באריזתו המקורית, שלם וללא כל פגיעה ו/או נזק ו/או פגם, מכל מין וסוג שהוא. כן מוסכם כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
לא ניתן להחזיר מוצרים אשר פורקו ו/או הורכבו.

שירות לקוחות – כל שאלה או בירור לגבי המוצרים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכו', ניתן לפנות אלינו דרך עמוד צור קשר.

23.האחריות הבלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבואנים ו/או המשווקים של המוצר בהתאם לתנאי תעודת האחריות והשירות המוצמדים לכל מוצר ועל פי חוק, למעט מוצרים שמסופקים על ידי החברה ושנקבע מפורשות שהשירות והאחריות בגינם ניתנים על ידי החברה.

24. המוצרים היוצאים משערי החברה הינם תקינים ושלמים והאחריות על המשלוח היינה של הלקוח באמצעות חברת המשלוחים ועליו לדאוג לביטוח מתאים.

25. החברה שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או מבנהו ו/או המחירים ו/או היקף השירותים הניתנים בו ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת וכן להגביל מכירת מוצרים, ללא כל התראה מוקדמת. כן החברה שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בו, על פי שיקול דעתה וללא כל הודעה מוקדמת.
לא תהיה למשתמש כל דרישה, טענה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין שינויים כאמור לעיל ו/או בגין כל נזק, הוצאה, הפסד שייגרמו כתוצאה מהם.

26. החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה, כולה או חלקה, במקרים שלהלן – אם נפלה טעות קולמוס, בין אם המחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר ו/או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר באופן תקין ו/או במקרה בו נבצר מהחברה לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם ו/או במקרה של כוח עליון. "כוח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות , מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג, נזקי טבע, העדר ו/או אי זמינות של המוצר במשק מסיבה כלשהי. הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת שצוינה בדף ההרשמה.

27. אם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן).

28. האתר מוצג כמות שהוא (AS IS) בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של החברה.
החברה אינה ולא תהא אחראית כלפי המשתמש לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר לרבות אובדן הכנסה, אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר לרבות במקרה של שיבושים או בעיות באתר או בפעילותו הסדירה ו/או מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכת התקשורת.

29. תנאי השימוש, השימוש וכל הפעולות באמצעות האתר כפופים לדין הישראלי. סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל-אביב.

30. לחברה שמורה זכות עיכבון על כל מוצר אשר תמורתו לא שולמה במלואה ו/או לא שולמו דמי המשלוח ו/או דמי הרכבה והתקנה.

31. הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא היטב, הבין והינו מסכים ומקבל על עצמו את תנאי תקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל דרישה, טענה או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק, הוצאה או הפסד שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, השימוש בו, איחורים באספקה.

32. כל הזכויות באתר לרבות אייקונים, כל מידע ו/או תצוגה באתר לרבות עיצוב, גרפיקה, הצגה מילוית, סימני מסחר, טקסטים, מפרטים, סימני לוגו וכל מידע אחר באתר הינם בבעלות החברה ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור החברה בלבד מראש ובכתב.

33. רישומי החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

לפרטים ולבירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו ניתן לפנות אלינו דרך עמוד צור קשר

חנות
מדחסים
מדחסים DENTALI
ציוד למוסכים
רתכות ואינוורטרים
מטעני מצברים
רתכות CO2 / פלסמות
גנרטורים
מקדחות עמוד
משורים לברזל
משורים לאלומיניום
מכונות לכיפוף וחיתוך
כננות הרמה כבל חשמליות
גלגלות חשמליות שרשרת
סטנד מגנטי
מערבלי בטון
ליברים + מותחנים
מכונות שטיפה וקיטור
שואבים
מספריים לחיתוך ברזל
מכונות פוליש
איירלס מדחסי בנזין וניקוי חול
ציוד אויר
ציוד סיכה - I.T.I תוצרת - סין
ציוד סיכה - RAASM  
משאבות מים
עגלות משטחים והרמה
ציוד למוסכים - סין
מייבשי אויר
משחזות
מספרים חשמליות
אספלט קר
גדר רשת כתומה
לד נייד LUSTALED-6m פרוזקטור
ג'ק | מגבה
כניסה ללקוחות
שם:
סיסמא:
לקוח חדש?
סל קניות
יש לך 0 מוצרים בסל
 0 על סה"כ
המשך לקופה סל קניות
צור קשר מהיר
  :שם
  :טלפון
  :דוא"ל
  :הערות
ציוד למוסכים
ציוד לפנצ'ריות
ציוד הידראולי
רתכות ואינוורטרים
מטעני מצברים
רתכות CO2 / פלסמות
גנרטורים
מקדחות עמוד
משורים לברזל
משורים לאלומיניום
ארגון
מכונות לכיפוף וחיתוך
כננות הרמה
גלגלות חשמליות
סטנד מגנטי
מערבלי בטון
ליברים + מותחנים
מכונות שטיפה וקיטור
מספריים לחיתוך ברזל
שואבים
מכונות פוליש
מדחסים
מדחסים DENTALI
איירלס מדחסי בנזין וניקוי חול
ציוד אויר
ציוד סיכה - I.T.I
ציוד סיכה - RAASM
משאבות מים
מנועי חשמל
עגלות משטחים והרמה
ציוד למוסכים - סין
מייבשי אויר
משחזות
מושב ניר צבי
טלפון: 053-7712007
טלפון: 054-7172301
פקס: 0777505115
amir7872@gmail.com
Created by Afik pirsum ©